`````` Konnekt FAQ - Poradniki, tutoriale, artyku?y
Szybka Wskaz車wka:
嚜澴eli nie animuj Ci si emotikony, wejd驕 w Opcje IE, przej na zakadk Zaawansowane, znale驕 opcj Multimedia, odszuka Odtwarzaj animacje na stronach web i wczy.

24 Wrze?nia 2005

13 Sierpnia 2005

3 Lipca 2005

30 Czerwca 2005

26 Czerwca 2005

  • Dodano opis GGImage - wtyczki pozwalaj?cej na wysy?anie obazk車w przez zwyk?e okienko rozmowy.
  • Dodano opis blokady wiadomo?ci, obecnej w ka?dym Konnekcie.

23 Czerwca 2005

  • Dodano opis kZmieniacza - wtyczki umo?liwiaj?cej, w prosty spos車b, zmian? statusu i statusu opisowego na ka?dej z osobna, b?d? wszystkich sieciach.

18 Czerwca 2005

Konnekt FAQ od dzisiaj przechodzi transformacj?. Na pierwszy ogie里 poszed? wygl?d i semantyka plik車w (czysty XHTML opisany CSSem). Pojawi?o si? coraz wi?cej powi?za里 mi?dzy artyku?ami, a to ze wzgl?du na ich przyrost. Oto nowo?ci wypuszczone razem z now? wersj? strony:

Poprawiono te? i zaktualizowano wiele artyku?車w, podmieniono niekt車re zrzuty ekranowe - zapraszamy do obejrzenia. Bardzo te? prosimy o zg?aszanie b??d車w, martwych ??czy, z?ego stylowania i wszelkich innych anomalii. Og車lne skomentowanie te? mile widziane. Z g車ry dzi?kujemy.

21 Maja 2005

20 Maja 2005

  • Dodano opis dodawania kontakt車w.
  • Poprawiono i uproszczono pocz?tek zabawy z Konnektem.
  • Dodano opis pobierania dodatk車w do Konnekta.

16 Maja 2005